Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Văn phòng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
Nhà A25, Trường Đại học Đà Lạt
Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
ĐT: (+84) 263 3 555 131
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn
Website: http://tckh.dlu.edu.vn/


Editorial Office of DLU Journal of Science
A25 Building, Dalat University
01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Tel: (+84) 263 3 555 131
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn
Website: http://tckh.dlu.edu.vn/

Người phụ trách

Nguyễn Văn Tuấn
Phó Trưởng Phòng QLKH-HTQT
Phụ trách Văn phòng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
Email: tuannv@dlu.edu.vn

Hỗ trợ

Thái Duy Quý
Điện thoại: (+84) 963 234 879
Email: quytd@dlu.edu.vn

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin