Journal Contact

Journal Contact

Mailing Address

Văn phòng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
Nhà A25, Trường Đại học Đà Lạt
Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
ĐT: (+84) 263 3 555 131
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn
Website: http://tckh.dlu.edu.vn/

Editorial Office of Dalat University Journal of Science
A25 Building, Dalat University
01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Tel: (+84) 263 3 555 131
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn
Website: http://tckh.dlu.edu.vn/

                                                                                                                                   Photo: Hà Hữu Nết

Principal Contact

Nguyễn Văn Tuấn
Managing Editor
Dalat University Journal of Science Dalat University, Vietnam
Email: tuannv@dlu.edu.vn

Support Contact

Mai Thị Hoa
Phone: (+84) 359486903
Email: hoamt@dlu.edu.vn

Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department