Nhân sự

Hội đồng biên tập Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân Văn

Dương Kim Anh, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Việt Nam

Dương Hữu Biên, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Nguyễn Đăng Dung, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Văn Động, [Đã qua đời]

Đoàn Lê Giang, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Minh Hòa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tô Văn Hòa, Trường Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam

Bùi Giang Hưng, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Nguyễn Văn Lợi, Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Võ Sỹ Lợi, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Trịnh Khắc Mạnh, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Việt Nam

Huỳnh Như Phương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Hữu Sơn, Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Việt Nam

Nguyễn Tất Thắng, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Cao Thế Trình, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin