Nhân sự

Phụ trách Văn phòng Tạp chí

Nguyễn Văn Tuấn, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Thái Duy Quý, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin