Gửi bài

Gửi bài

Gửi bài trực tuyến

Đã có Tên đăng nhập/Mật khẩu dành cho Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt?
Đến trang đăng nhập

Quý vi cần Tên đăng nhập/Mật khẩu?
Chuyển đến trang đăng ký

Quý vị cần đăng ký và đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

 

Hướng dẫn dành cho Tác giả

Trong quá trình gửi bài cho Tạp chí, tác giả cần phải kiểm tra cẩn thận để đảm bảo bản thảo bài báo của mình tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn sau đây. Bài báo có thể bị loại khỏi quy trình bình duyệt và gửi trả lại nếu tác giả không tuân theo những hướng dẫn này.

[1] Bản thảo gửi đăng phải là những công trình khoa học nguyên tác, chưa từng được công bố và không đang được xem xét bởi tạp chí khác;

[2] Bản thảo phải tuân thủ các quy định về hình thức trình bày của Tạp chí. Các bài viết không sử dụng Mẫu bản thảo do Văn phòng Tạp chí ban hành sẽ không được xem xét. Vui lòng tải về mẫu bản thảo (kèm các hướng dẫn và quy định chi tiết về hình thức trình bày) tại đây: Mẫu bản thảo

[3] Các bản thảo có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản MS. Word. Tạp chí đặc biệt khuyến khích các tác giả nộp bản thảo viết bằng tiếng Anh, nhất là các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý;

[4] Tác giả được yêu cầu thực hiện trích dẫn theo định dạng APA (The American Psychological Association reference style). Tạp chí đặc biệt khuyến khích tác giả sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo chuyên dụng (như Endnote; Zotero; Biblioscape;...), hoặc sử dụng chức năng Insert Citation trên Microsoft Word để tự động hóa, hệ thống hóa công việc trích dẫn, dẫn nguồn, và ghi nhận nguồn trích;

[5] Tác giả và đồng tác giả bài báo có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học; Chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của bài báo, sự chính xác và tính liêm chính học thuật của nội dung ấy;

[6] Tác giả và đồng tác giả bài báo thừa nhận các thông lệ về công bố công trình khoa học được chấp nhận rộng rãi bởi cộng đồng khoa học, trong đó có thông lệ về cách thức ghi tên tác giả và đồng tác giả bài báo và cách thức ghi tên đơn vị công tác trên bài báo;

[7] Tác giả và đồng tác giả bài báo chịu trách nhiệm kiểm tra cẩn thận danh sách tên tác giả và thứ tự tên các tác giả trong danh sách đó trước khi nộp bản thảo bài báo cho Tạp chí. Việc bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả bài báo (nếu có) phải được sự đồng ý của Tổng biên tập. Vui lòng đọc cẩn thận các Quy định về xuất bản và đạo đức công bố công trình nghiên cứu của Tạp chí để có thêm thông tin chi tiết; 

[8] Trong ghi chú gửi Ban Biên tập (xuất hiện trong quá trình gửi bài trực tuyến), vui lòng:

  • Ghi rõ họ và tên tác giả liên hệ, cơ quan công tác, địa chỉ, số điện thoại, và email (công vụ) liên lạc;

  • Nếu bài viết được nộp cho số đặc biệt mà Tạp chí xuất bản để bảo trợ cho một hội khảo khoa học chuyên ngành, vui lòng xác nhận điều này trong ghi chú gửi Ban Biên tập theo mẫu sau đây: "Bài viết này đã được nộp và/hoặc trình bày tại [tên Hội thảo] được tổ chức tại [Tên địa danh] vào ngày [Mốc thời gian]";

  • Cung cấp một mô tả ngắn (khoảng hai đến ba dòng) về tác giả liên hệ của bản thảo (chức danh; học vị; hướng nghiên cứu chính; một số tạp chí tiêu biểu mà tác giả đã đăng bài).

 

Danh mục chuẩn bị gửi bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn này.

  1. Bài nộp phải là công trình nguyên tác, nghĩa là chưa từng được xuất bản trước đây, ở bất cứ ngôn ngữ nào;

  2. Tác giả đã đọc cẩn thận và đồng ý tuân thủ triệt để Hướng dẫn dành cho Tác giả ở phần Giới thiệu Tạp chí;

  3. Bài nộp không đang được xem xét bởi tạp chí khác và tác giả cam kết không gửi bài đến tạp chí khác trong thời gian chờ xét duyệt;

  4. Bài nộp được soạn trên Mẫu bản thảo do VPTC ban hành; Tất cả các hình và bảng phải được đặt ở các vị trí phù hợp trong bài thay vì đặt ở cuối bài viết;

  5. Đường dẫn của tài liệu tham khảo (nếu có) phải được cung cấp đầy đủ;

  6. File bài nộp ở định dạng Microsoft Word;

 

Lưu ý về bản quyền

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt áp dụng chính sách truy cập tự do. Tác giả xuất bản bài viết của mình trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đồng ý với những điều khoản sau:

[1] Tác giả vẫn giữ bản quyền và trao cho Tạp chí quyền xuất bản lần đầu tiên, đồng thời phát hành tác phẩm theo giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0), cho phép những người khác chia sẻ, sao chép, phân phối lại, hòa trộn, chuyển đổi và phát triển tác phẩm đó với điều kiện không được dùng cho mục đích thương mại hóa, và phải nêu rõ tác giả và nơi xuất bản đầu tiên;

[2] Tác giả có thể ký kết những thỏa thuận riêng rẽ khác mang tính hợp đồng đối với việc phát hành không độc quyền phiên bản của tác phẩm in trên Tạp chí này (v.d., đưa vào một kho dữ liệu của một cơ quan hoặc đưa vào một cuốn sách), với điều kiện nêu rõ nơi xuất bản đầu tiên.

 

Thông tin cá nhân

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng. Các thông tin mà người dùng (tác giả, độc giả, biên tập viên, người phản biện) nhập vào các biểu mẫu trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

 
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin