Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2019)

TT

CHỈ TIÊU

2016

2017

2018

 1

Số bài báo ISI/ Scopus

48

31

42

 2

Số bài báo tạp chí quốc tế khác không trong danh mục ISI/ Scopus

156

78

120

 3

Số bài báo đăng trong kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo quốc tế

23

5

14

 4

Số bài báo đăng trong kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo trong nước

117

31

90

 5

Số lượng đề tài cấp cơ sở (cấp trường, học viện)

28

44

39

 6

Số đề tài, dự án cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

12

4

3

 7

Số đề tài nghiên cứu do Quỹ Nafosted tài trợ

3

2

4

 8

Số đề tài, dự án từ doanh nghiệp

0

0

0

 9

Số đề tài dự án khác (hợp tác quốc tế khác...)

5

28

1

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin