TÁC ĐỘNG CỦA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN: SO SÁNH GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP PHẦN LAN VÀ VIỆT NAM

Nguyễn Hà Thu

Tóm tắt


Nghiên cứu tập trung phân tích các đặc trưng của một hệ thống đánh giá hiệu quả công việc và tìm hiểu mỗi đặc trưng đó tác động lên lòng trung thành của nhân viên như thế nào. Ngoài ra, nghiên cứu cũng xem xét các tác động này liệu có khác nhau ở những nền văn hóa khác nhau hay không. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, dữ liệu được thu thập thông qua 15 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc (trong đó, bảy cuộc phỏng vấn được tiến hành ở Phần Lan và tám ở Việt Nam). Đáp viên lựa chọn cho nghiên cứu là các nhân viên văn phòng làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam hoặc Phần Lan không có yếu tố nước ngoài. Từ lược sử nghiên cứu, bốn đặc trưng của một hệ thống đánh giá hiệu quả công việc được sử dụng để phân tích bao gồm: Thiết lập mục tiêu; Mối quan hệ quản lý - nhân viên; Khen thưởng; và Tính công bằng. Qua nghiên cứu thực nghiệm, các kết quả đã củng cố và bổ sung cho các lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực hiện tại. Một trong số đó là sự nhấn mạnh của hệ thống đánh giá nhân viên nhằm phát triển cá nhân ở Phần Lan và hệ thống đánh giá nhân viên làm cơ sở cho khen thưởng ở Việt Nam. Ở Phần Lan, việc đánh giá hiệu quả công việc có tác động không đáng kể đến lòng trung thành của nhân viên, trong khi đó, tác động này là khá lớn đến quyết định thay đổi công việc ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhân viên công sở Phần Lan cho rằng thiết lập mục tiêu và tính công bằng là hai tiêu chí quan trọng nhất của một hệ thống đánh giá công việc; Ngược lại, ở Việt Nam, mối quan hệ với quản lý và khen thưởng là hai tiêu chí quan trọng hơn. Nghiên cứu đã đưa ra những gợi ý đối với việc giữ chân nhân viên trong quản lý doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu có thể giúp các nhà quản lý toàn cầu tập trung vào những đặc trưng tác động mạnh đến sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên khi họ thiết kế và thực thi hệ thống đánh giá hiệu quả công việc ở các quốc gia khác nhau. 


Từ khóa


Duy trì nguồn nhân lực; Đánh giá hiệu quả công việc; Khen thưởng; Mối quan hệ với quản lý; Thiết lập mục tiêu; Tính công bằng

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Chiang, F. (2005). A critical examination of Hofstede’s thesis and its application to international reward management. The International Journal of Human Resource Management, 16(9), 1545-1563.

Chiang, F. F. T., & Birtch, T. A. (2010). Appraising performance across borders: An empirical examination of the purposes and practices of performance appraisal in a multi-country context. Journal of Management Studies, 47(7) 1-24.

Colquitt et al. (2001). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology. 86(3), 425-445.

Deluga, R. J. (1998). Leader-member exchange quality and effectiveness ratings: The role of subordinate-supervisor conscientiousness similarity. Group & Organization Management, 23(2), 189-216.

Evans, P., Pucik, V., & Björkman, I. (2011). Global challenge: International human resource management (2nd ed.). New York, USA: McGraw-Hill.

Elicker, J. D. (2006). The role of leader-member exchange in the performance appraisal process. Journal of Management, 32(4), 531-551.

Erdogan, B. (2002). Antecedents and consequences of justice perceptions in performance appraisals. Human Resource Management Review, 12(4), 555-578.

Furnham, A. (2005). The psychology of behaviour at work: The individual in the organization (2nd ed.). New York, USA: Psychology Press.

Golden, T. D., & Veiga, J. F. (2008). The impact of superior-subordinate relationships on the commitment, job satisfaction, and performance of virtual workers. The Leadership Quarterly, 19, 77-88.

Gruman, J. A., & Saks, A. M. (2011). Performance management and employee engagement. Human Resource Management Review, 21(2), 123-136.

Hartmann, F., & Slapničar, S. (2012). The perceived fairness of performance evaluation: The role of uncertainty. Management Accounting Research, 23(1), 17-33.

Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. California, USA: SAGE Publications.

Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. California, USA: SAGE Publications.

Hofstede, G. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind, intercultural cooperation and its importance for survival (2nd ed.). New York, USA: McGraw-Hill.

Hofstede, G., & Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. Organizational Dynamics, 16, 5-21.

Hui, L., & Qin-xuan, G. (2009). Performance appraisal: What’s the matter with you? Procedia Earth and Planetary Science, 1(1), 1751-1756.

Jr, P. W. T., & McNall, L. (2010) Justice perceptions of performance appraisal practices. Journal of Managerial Psychology. 25(3), 201-228.

Kavanagh, P., & Brown, M. (2007). Understanding performance appraisal fairness. Asia Pacific Journal of Human Resources.45(2), 132-150.

Kuvaas, B. (2011). The interactive role of performance appraisal reactions and regular feedback. Journal of Managerial Psychology, 26(2), 123-137.

Latham, G. P., Almost, J., Mann, S., & Moore, C. (2005). New developments in performance management. Organizational Dynamics, 34(1), 77-87.

Lawler, E. E. (2003). Reward practices and performance management system effectiveness. Organizational Dynamics, 32(4), 396-404.

Mayer, R. C., & Davis, J. H. (1999). The effect of the performance appraisal system on trust for management: A field quasi-experiment. Journal of Applied Psychology, 84(1), 123-136.

Murphy, K. R., & Cleveland, J. N. (1995). Understanding performance appraisal: Social, organizational, and goal-based perspectives. California, USA: SAGE Publications.

Sholihin, M., & Pike, R. (2009). Fairness in performance evaluation and its behavioural consequences. Accounting and Business Research, 39(4), 397-413.

Saunders, M., Adrian, T., & Philip, L. (2009). Research methods for business students (5th ed.). New Jersey, USA: Prentice Hall.

Smith, H. P., & Brouwer, P. J. (1977). Performance appraisal and human development: a practical guide to effective managing. Massachusetts, USA: Addison-Wesley Longman.

The Hofstede Centre (2014a). National cultural dimensions. Retrieved from http://geert-hofstede.com/national-culture.html.

The Hofstede Centre (2014b). Dimensions. Retrieved from http://geert-hofstede.com/ dimensions.html.

The Hofstede Centre (2014c). Finland in comparison with Vietnam. Retrieved from http://geert-hofstede.com/dimensions.html.

Tziner, A., Joanis, C., & Murphy, K. R. (2000). A Comparison of three methods of performance appraisal with regard to goal properties, goal perception, and ratee satisfaction. Group & Organization Management, 25(2), 175-190.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.1.148(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Nguyễn Hà Thu

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin