ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THỊ TRƯỜNG LÊN CẤU TRÚC VỐN: BẰNG CHỨNG TỪ NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

Nguyễn Hữu Thao

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm kiểm tra ảnh hưởng của việc định thời điểm thị trường lên cấu trúc vốn của các doanh nghiệp lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO).Tác giả sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS) để phân tích một tập dữ liệu gồm 102 doanh nghiệp ngành xây dựng ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng việc định thời điểm thị trường trong thời gian ngắn hạn là khá thấp trong khi tác động trong dài hạn là khá rõ ràng.


Từ khóa


Cấu trúc vốn; Định thời điểm thị trường; IPO; Việt Nam

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Aliaga, M., & Gunderson, B. (1999). How persistent is the impact of market timing on capital structure? The Journal of Finance, 61(4), 1681-1710.

Baker, M., & Wurgler, J. (2002). Market timing and capital structure. The Journal of Finance, 57(1), 1-32.

Bruinshoofd, W. A., & de Haan, L. (2012). Market timing and corporate capital structure: A transatlantic comparison. Applied Economics, 44(28), 3691-3703.

de Bie, T., & de Haan, L. (2004). Does market timing drive capital structures? A panel data study for Dutch firms. Working paper. Retrieved from https://www.dnb.nl/binaries/Working%20Paper%2016_tcm46-146673.pdf

Diamond, D. W. (1991). Debt maturity structure and liquidity risk. The Quarterly Journal of Economics, 106(3), 709-737.

Fama, E. F., & French, K. R. (2002). Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. Review of Financial Studies, 15(1), 1-33.

Fama, E. F., & Miller, M. H. (1972). The theory of finance. Illinois, USA: Dryden Press.

Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2003). Testing the pecking order theory of capital structure. Journal of Financial Economics, 67(2), 217-248.

Graham, J. R., & Harvey, C. R. (1996). Market timing ability and volatility implied in investment newsletters' asset allocation recommendations. Journal of Financial Economics, 42(3), 397-421.

Henriksson, R. D., & Merton, R. C. (1981). On market timing and investment performance: Statistical procedures for evaluating forecasting skills. Journal of Business, 54(4), 513-533.

Hermalin, B. E., & Weisbach, M. S. (1988). The determinants of board composition. The RAND Journal of Economics, 19(4), 589-606.

Hirshleifer, D., & Thakor, A. V. (1992). Managerial conservatism, project choice, and debt. Review of Financial Studies, 5(3), 437-470.

Hovakimian, A. (2006). Are observed capital structures determined by equity market timing? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 41(1), 221-243.

Huang, R., & Ritter, J. R. (2005). Testing the market timing theory of capital structure. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1, 221-246.

Kayhan, A., & Titman, S. (2007). Firms’ histories and their capital structures. Journal of Financial Economics, 83(1), 1-32.

Kim, E. H. (1978). A mean‐variance theory of optimal capital structure and corporate debt capacity. The Journal of Finance, 33(1), 45-63.

Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.

Shyam-Sunder, L., & Myers, S. C. (1999). Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure. Journal of Financial Economics, 51(2), 219-244.

Tonell, J., & Månsson, E. (2010). Market timing and capital structures: Evidence from the Nordic market. (Master Thesis), The University of Lund, Sweden.

Vanacker, T. R., & Manigart, S. (2010). Pecking order and debt capacity considerations for high-growth companies seeking financing. Small Business Economics, 35(1), 53-69.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.1.149(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Nguyễn Hữu Thao

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin