CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI TÌM VIỆC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG

Hồ Quang Thanh

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm phát hiện và khẳng định các thành phần, yếu tố tạo nên chất lượng dịch vụ việc làm tác động tới sự hài lòng của người tìm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng (CESLD). Tác giả sử dụng mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modelling: SEM) trên cơ sở mô hình lý thuyết về đo lường chất lượng dịch vụ của Parasuraman và ctg. (1988, 1991). Kết quả cho thấy, thang đo gồm có 5 thành phần: (1) Tin cậy; (2) Phản hồi; (3) Năng lực phục vụ; (4) Cảm thông; và (5) Tính hữu hình với 15 biến quan sát được khẳng định độ tin cậy và độ giá trị tạo thành chất lượng dịch vụ việc làm là nhân tố quan trọng làm thỏa mãn người tìm việc. Đồng thời, chất lượng dịch vụ này giải thích được 77% sự hài lòng của người lao động khi tìm việc tại CESLD. Đây là một kết quả khá tốt khi nghiên cứu về mối quan hệ này nói chung.


Từ khóa


CESLD; Chất lượng dịch vụ (SQ); SERVQUAL; Sự hài lòng

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Asubonteng, P., McCleary, K. J., & Swan, J. E. (1996). SERVQUAL revisited: A critical review of service quality. Journal of Services Marketing, 10(6), 62-81.

Brown, T., Churchill, G., & Peter, J. (1993). Research note: Improving the measurement of service quality. Journal of Retailing, 69(1), 126-39.

Buttle, F. (1996). SERVQUAL: Review, critique, research agenda. European Journal of Marketing, 30(1), 8-32.

Đồng, T. T. (2015). Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và 5 năm 2011-2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và 5 năm 2016-2020. Lâm Đồng, Việt Nam: Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng.

Edvardsen, B., Tomasson, B., & Ovretveit, J. (1994). Quality of service: Making it really work. New York, USA: McGraw-Hill.

Fornell, C. (1992). A national customer satisfaction barometer: The Swedish experience. Journal of Marketing, 56(1), 6-21.

Gerbing, D. W., & Anderson, J. C. (1988). An updated paradigm for scale development incorporating unidimensionality and its assessment. Journal of Marketing Research, 25(1), 186-192.

Hair, J. F. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective. London, England: Pearson Education Publishing.

Harrell, F. (2015). Regression modeling strategies:With applications to linear models, logistic and ordinal regression, and survival analysis. New York, USA: Springer International Publishing.

Jöreskog, K., & Sörbom, D. (1984). LISREL-VI user's guide (3rd ed.). Mooresville: Scientific Software.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York, USA: The Guilford Press.

Lehtinen, U., & Lehtinen, J. (1982). Service quality: A study of quality dimensions. Helsinki: Service Management Institute.

Muthen, B., & Kaplan, D. (1985). A comparison of some methodologies for the factor analysis of non-normal Likert variables. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 38, 171-189.

Parasuraman, A. V. (1988). SERVQUAL: A multi-item scale for measuring consumer perceptions of the service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12- 40.

Parasuraman, A. V. (1991). Refinement and reassessment of the SERVQUAL scale. Journal of Retailing, 67, 420-450.

Parasuraman, A. V. (1993). Research note: More on improving service quality measurement. Journal of Retailing, 69(1), 140-147.

Parasuraman, A. V. (1994). Reassessment of expectations as a comparison standard in measuring service quality: Implications for future research. Journal of Marketing, 58(1), 111-124.

Philip, K., & Gary, A. (2004). Những nguyên lý tiếp thị (Tập 1). Hà Nội, Việt Nam: NXB Thống kê.

Robinson, S. (1999). Measuring service quality: Current thinking and future requirements. Marketing Intelligence & Planning, 17(1), 21-32.

Svensson, G. (2002). A triadic network approach to service quality. Journal of Services Marketing, 16(2), 158-179.

Wisniewski, M., & Donnelly, M. (1996). Measuring service quality in the public sector: The potential for SERVQUAL. Total Quality Management, 7(4), 357-365.

Zeithaml, V. A. (2000). E-Service quality: Definition, dimensions, and conceptual model. Cambridge, USA: Marketing Science Institute.

Zeithaml, V., Berry, L., & Parasuraman, A. (1993). The nature and determinants of customer expectation of service. Journal of the Academy of Marketing Science, 21(1), 1-12.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.1.151(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Hồ Quang Thanh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin