CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIẢM NGHÈO Ở LÂM ĐỒNG

Hồ Quang Thanh, Hoàng Trọng Vinh, Trần Tuấn

Tóm tắt


Nghiên cứu này xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến giảm nghèo của tỉnh Lâm Đồng, được xác định trên cơ sở xây dựng mô hình hồi qui bội tối ưu bằng phương pháp BMA (Bayesian Model Average) dựa vào kết quả các chỉ số về thu nhập, thất nghiệp (việc làm), lạm phát và chất lượng nguồn nhân lực tại Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu đã tìm thấy 2 yếu tố quan trọng, có ý nghĩa thống kê và giá trị thực tiễn tác động đến giảm nghèo của tỉnh Lâm Đồng theo mức độ tầm quan trọng của từng trọng số, đó là: Thu nhập bình quân và Chất lượng nguồn nhân lực. Cuối cùng tác giả trình bày hàm ý và khuyến nghị một số giải pháp từ kết quả nghiên cứu.


Từ khóa


Kinh tế vĩ mô; Lâm Đồng; Nghèo; Yếu tố

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Agenor, P. R. (2002). Điều chỉnh kinh tế vĩ mô và người nghèo: Các vấn đề phân tích và bằng chứng giữa các quốc gia. Washington DC, USA: Ngân hàng Thế giới.

Cục Thống kê Lâm Đồng. (2001, 2006, 2011 và 2015). Niên giám thống kê Lâm Đồng 2000, 2005, 2010, & 2014. Lâm Đồng, Việt Nam: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.

Epaulard, A. (2003). Thành tựu kinh tế vĩ mô và giảm nghèo. Washington DC, USA: Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Hùng, H. Đ. (2005). Marketing địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh. TP. HCM, Việt Nam: NXB Văn hoá Sài Gòn.

LĐ-TBXH. (2015). Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và 5 năm 2011-2015 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và 5 năm 2016-2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Hà Nội, Việt Nam: Bộ LĐ-TBXH.

Mankiw, N. G. (1997). Kinh tế vĩ mô (Bản dịch tiếng Việt). Hà Nội, Việt Nam: NXB Thống kê.

Pasha, H. A., & Palanivel, T. (2004). Chính sách tăng trưởng vì người nghèo - Kinh nghiệm Châu Á. Được truy lục từ http://www.vn.undp.org/content/vietnam/

vi/home/library/poverty/pro-poor-growth-and-policies.html.

Tỉnh uỷ Lâm Đồng. (2015). Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Lâm Đồng, Việt Nam: Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tuấn, N. A. (2008). GS. Michael Porter: "Việt Nam nên bớt phụ thuộc vào nhân công giá rẻ". Được truy lục từ http://tuanvietnam.net/gsmichael-porter-vn-nen-bot-phu-thuoc-vao-nhan-cong-gia-re.

Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng. (2014). Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển hiện kinh tế - xã hội năm 2015. Lâm Đồng, Việt Nam: UBND tỉnh Lâm Đồng.

Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng. (2015). Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển hiện kinh tế - xã hội năm 2016. Lâm Đồng, Việt Nam: UBND tỉnh Lâm Đồng.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.1.153(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Hồ Quang Thanh, Hoàng Trọng Vinh, Trần Tuấn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin