MỘT TẬP LUẬT KẾT HỢP CƠ SỞ MỚI

Trần Ngọc Anh, Trương Chí Tín

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một phương pháp khai thác các luật kết hợp với hai pha: (1) khai thác các luật kết hợp cơ sở mới, (2) dẫn ra các luật kết hợp còn lại từ chúng. Các kết quả lý thuyết và thử nghiệm đã chứng minh tính đúng đắn của phương pháp.


Từ khóa


Luật kết hợp; Tập phổ biến; Khai thác dữ liệu; Luật kết hợp cơ sở.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.162(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Trần Ngọc Anh, Trương Chí Tín

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin