SỐ BETTI VÀ ĐỘ ĐO HAUSDORFF CỦA TẬP SEMI-ĐẠI SỐ CƠ SỞ

Phan Phiến

Tóm tắtTừ khóa


Số Betti; Độ đo Hausdorff.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.163(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Phan Phiến

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin