ĐA THỨC BERNSTEIN-SATO VÀ HÀM GAMMA SUY RỘNG

Trần Gia Lộc

Tóm tắtTừ khóa


Đa thức Bernstein-Sato; Hàm Gamma.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.164(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Trần Gia Lộc

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin