MỘT THUẬT TOÁN MỚI KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP

Trương Chí Tín, Trần Ngọc Anh

Tóm tắt


Trong bài này, một tập luật kết hợp cơ sở mới được đề xuất, khác với tập luật cơ sở trong [6] (Pasquier và đồng sự 2005). Từ đó, chúng tôi đưa ra một thuật toán hiệu quả dẫn xuất ra các luật hệ quả thỏa các tính chất đầy đủ, không trùng lặp, bảo toàn độ tin cậy và nhanh hơn hẳn so với thuật toán tương ứng của Pasquier.


Từ khóa


Luật kết hợp; Tập bỏ được; Tập đóng; Luật cơ sở; Khai thác dữ liệu.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.165(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Trương Chí Tín, Trần Ngọc Anh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin