MỘT SỐ THUẬT TOÁN RÚT GỌN THUỘC TÍNH BẰNG TẬP THÔ

Trần Tuấn Minh, Nguyễn Minh Hiệp

Tóm tắtTừ khóa


Decision table; Positive region; Dispensable feature; Indispensable feature; Reduct; Core; Rough set.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.166(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Trần Tuấn Minh, Nguyễn Minh Hiệp

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin