MÔ HÌNH KẾT HỢP GIỮA MOMENT ZERNIKE VÀ MẠNG NƠRON NHÂN TẠO CHO BÀI TOÁN DÒ TÌM BIÊN CỦA MẶT NGƯỜI CÓ CẢM XÚC TRONG ẢNH

Đặng Thanh Hải, Lê Hoàng Thái, Lê Hoài Bắc

Tóm tắt


“Dò tìm biên của mặt người trong ảnh” là một giai đoạn quan trọng trong hệ thống nhận dạng mặt người, tính chính xác của quá trình dò tìm vị trí khuôn mặt sẽ quyết định hiệu suất của hệ thống. Để giải quyết bài toán này, từ trước đến nay đã có nhiều kỹ thuật được đề nghị và đã thu được những thành công nhất định như: AdaBoost, mạng nơron nhân tạo, SVM….Trong phạm vi bài báo, chúng tôi đề xuất một mô hình kết hợp giữa moment zernike và mạng nơron nhân tạo perceptron đa lớp nhằm giải quyết bài toán trên (mô hình của chúng tôi tạm gọi là ZM-ANN). Mô hình đề xuất khai thác tính trực giao và tính bất biến đối với phép quay của moment hình học Zernike.


Từ khóa


Moment zernike; Mạng nơron nhân tạo perceptron đa lớpDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.167(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Đặng Thanh Hải, Lê Hoàng Thái, Lê Hoài Bắc

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin