ÁNH XẠ ĐÓNG VÀ ỨNG DỤNG

Bùi Đức Minh, Lương Nguyễn Hoàng Hoa, Nguyễn Minh Hiệp, Bùi Duy Tuấn, Nguyễn Xuân Huy

Tóm tắt


Nhiều kết quả trong tin học lý thuyết dựa trên khái niệm ánh xạ đóng như một toán tử thiết lập tương ứng giữa các tập con của tập hữu hạn cho trước thỏa các tiên đề phản xạ, đồng biến và lũy đẳng. Việc nghiên cứu tổng quát về các ánh xạ đóng cho phép thiết lập một số cầu nối giữa các lĩnh vực tưởng như khác nhau như cơ sở dữ liệu, các hệ suy dẫn, logic, lý thuyết tập thô và tập mờ… Mỗi ánh xạ đóng được mô tả thông qua một hệ suy dẫn gọi là hệ sinh. Báo cáo trình bày khái niệm ánh xạ đóng và các khả năng vận dụng khái niệm này trong nghiên cứu và phát triển lý thuyết của một số lĩnh vực của công nghệ thông tin như cơ sở dữ liệu, cơ sở suy dẫn, bản thể học (Ontology).


Từ khóa


Ánh xạ đóng; Hệ sinh; Cơ sở suy dẫnDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.168(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Bùi Đức Minh, Lương Nguyễn Hoàng Hoa, Nguyễn Minh Hiệp, Bùi Duy Tuấn, Nguyễn Xuân Huy

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin