NGHIÊN CỨU TÁN XẠ CỘNG HƯỞNG PROTON TRÊN HẠT NHÂN 28Si Ở VÙNG NĂNG LƯỢNG Ep=5,3 – 5,7MeV

Nguyễn Đức Hòa

Tóm tắt


Bài báo hướng đến việc thu nhận những thông tin mới về vai trò các cơ chế phản ứng khác nhau và các đặc trưng lượng tử của các trạng thái cộng hưởng cũng như độ rộng cục bộ và toàn phần trong tán xạ đàn hồi và không đàn hồi của proton trên hạt nhân 28Si trong dải năng lượng Ep= 5,3-5,7MeV. Về thực nghiệm, được tiến hành đo không chỉ đối với sự phụ thuộc góc, mà còn tiến hành đo các xác suất định xứ các trạng
thái từ con. Việc phân tích các số liệu thực thực nghiệm theo phương pháp liên kết kênh (MSK) với việc sử dụng chương trình ECIS-88.

Từ khóa


Tán xạ cộng hưởng Proton; Tán xạ đàn hồi; Tán xạ không đàn hồiDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.169(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Nguyễn Đức Hòa

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin