XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN HIỆU SUẤT CHO HỆ THIẾT BỊ ĐO GAMMA VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT Ở NHỮNG PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI

Mai Xuân Trung, Nguyễn Thị Ái Vân, Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Tóm tắt


Xây dựng đường cong hiệu suất có đánh giá sai số cho hệ thiết bị phổ kế gamma dùng với detectơ nhấp nháy hay bán dẫn được chúng tôi thiết lập là vấn đề luôn được quan tâm trong các phương pháp phân tích định lượng dùng với hệ phổ kế như ở phương pháp phân tích kích hoạt, kỹ thuật xác định hệ số k0 của phương pháp phân tích k0 …Thông qua đó chúng tôi đánh giá các đường cong hiệu suất cung cấp bởi các phân mềm thương mại phân tích phổ gamma như Genie-2000 , Gamma Vision.

Từ khóa


Đường cong hiệu suất; Phổ kế gammaDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.170(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Mai Xuân Trung, Nguyễn Thị Ái Vân, Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin