TỔNG HỢP CÁC ALKYL 1-HYDROXY-2,3- DIOXABICYCLO[4.3.0]NONAN-6-CARBOXYLAT

Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Thị Tố Uyên, Nguyễn Văn Hạ

Tóm tắt


Các alkyl 2-oxocyclopentancarboxylat phản ứng với mangan(III) acetat dihydrat trong sự có mặt của 1,1-diaryleten để cho các alkyl 4,4-diaryl-1-hydroxy-2,3-dioxabicyclo[4.3.0]nonan-6-carboxylat với hiệu suất cao. Các nhóm thế trên nhân thơm của alken không cho thấy ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất sản phẩm tạo thành. Cơ chế của phản ứng này cũng được đề xuất.


Từ khóa


Endoperoxides; Aerobic oxidation; Manganese(III) acetate; Alkyl 2- oxocyclopentanecarboxylatesDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.171(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Thị Tố Uyên, Nguyễn Văn Hạ

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin