PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN PHÂN GIẢI PHOTPHO KHÓ TAN VÀ THUỐC TRỪ SÂU HỮU CƠ METHIDATHION TRONG CÁC VÙNG ĐẤT KHÁC NHAU Ở PHÚ YÊN

Văn Thị Phương Như, Phạm Thị Lệ Hà

Tóm tắt


Two strains of bacteria, VK1 and VK2, isolated from the agricultural soil of Phu Yen, are able to decompose phosphate and methidathion. The strain VK1 howed the highest phosphate – decomposing ability in cultured broth during 192 hours with 302.0 µg P/ml and in soil after 15 days with 472.33 ppm P. The concentration of methidathion has impact on the growth and the decomposing capability of strain VK1. Cultured at the concentration of 5µg methidathion/ml, the strain VK1 has the highest methidathion decomposing at 98.0% at the density of 91.5x109 (CFU/ml). In soil, after 20 days strain VK1 has methidathion decomposed with a considerable amount of 59.52%. compared with the control. When inoculated with the bacterial strain VK1, rice and green cabbage grew healthy and the content of photphate and the residues of methidathion in soil decreased considerably.


Từ khóa


Bacteria; Phosphate; Methidathion; Decomposing; Phu YenDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.172(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Văn Thị Phương Như, Phạm Thị Lệ Hà

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin