SỰ ĐỔI MỚI CỦA THƠ VIỆT NAM TỪ NGUYỄN KHUYẾN ĐẾN TẢN ĐÀ

Phan Thị Hồng

Tóm tắt


Bài viết tập trung tìm hiểu sự đổi mới theo xu thế hiện đại hóa của thơ Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX từ hai trường hợp tiêu biểu Nguyễn Khuyến và Tản Đà. Các phương diện được khảo sát bao gồm: Ngôn ngữ, chữ viết, thể loại, đề tài


Từ khóa


Thơ; Nguyễn Khuyến; Tản Đà; Việt NamDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.174(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Phan Thị Hồng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin