SỰ KẾT TINH MỘT QUY LUẬT PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM QUA NGUYỄN TRÃI

Phạm Hậu Thành

Tóm tắt


Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong hoàn cảnh mới của nước nhà đang đặt ra yêu cầu phải nhận thức đúng đắn, toàn diện nền văn hóa truyền thống. Bài viết "Sự kết tinh một qui luật phát triển văn hóa Việt Nam qua Nguyễn Trãi" nhằm nghiên cứu một khía cạnh về đặc điểm xây dựng văn hóa Việt Nam trong mấy thế kỷ đầu thời kỳ nước nhà độc lập, tự chủ mà Nguyễn Trãi – người trí thức lỗi lạc ở thế kỷ XV, được vinh danh là “Tinh hoa, khí phách của dân tộc”, là người đại diện xuất sắc.


Từ khóa


Nguyễn Trãi; Việt NamDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.176(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Phạm Hậu Thành

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin