VÀI NÉT VỀ SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỆN CỔ TÍCH NGƯỜI HÀN VỚI TRUYỆN CỔ TÍCH NGƯỜI NHẬT

Lưu Thị Hồng Việt

Tóm tắt


Truyện cổ tích Hàn Quốc và truyện cổ tích Nhật Bản có nhiều nét tương đồng về nội dung: tín ngưỡng, phong tục, lễ hội; ca ngợi lòng tốt, hướng con người tới những điều thiện, ca ngợi lòng dũng cảm, ca ngợi trí tuệ của con người…Và sự tương đồng về nghệ thuật qua một số kiểu truyện như Ngưu Lang Chức Nữ, Sự đền ơn, và các mô-tip…. Qua đó chúng ta thấy được sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc Hàn - Nhật.

Từ khóa


Truyện cổ tích; Hàn Quốc; Nhật Bản; Giao thoa văn hóaDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.177(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Lưu Thị Hồng Việt

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin