NHỮNG NGHI LỄ TRONG CHU KỲ CANH TÁC NƯƠNG RẪY TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI CIL Ở ĐẠ LONG, ĐAM RÔNG, LÂM ĐỒNG

Lê Đình Bá, Mai Minh Nhật

Tóm tắt


Xã Đạ Long, huyện Đam Rông là một trong những địa bàn cư trú tập trung của người Cil ở tỉnh Lâm Đồng. Trong truyền thống, canh tác nương rẫy chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động kinh tế của người Cil nơi đây. Bài viết này nhằm giới thiệu khái quát những nghi lễ được tổ chức trong chu kỳ canh tác nương rẫy truyền thống của cư dân này, dựa trên nguồn tư liệu được các tác giả thu thập trong nhiều chuyến điền dã tại địa bàn, góp phần vào việc tìm hiểu đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh truyền thống của nhóm địa phương tộc người Cil.

Từ khóa


Nghi lễ canh tác; Người Cil, Đam Rông, Lâm ĐồngDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.1.1,2,3,&4.180(2011)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2011 Lê Đình Bá, Mai Minh Nhật

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin