HÀM LỰC CHUYỂN DỜI GAMMA CỦA HẠT NHÂN 49Ti DỰA TRÊN PHẢN ỨNG (n, 2γ)

Nguyễn Đức Hòa

Tóm tắt


Hàm lực gamma là kênh thông tin quan trọng khi nghiên cứu thực nghiệm về cấu trúc hạt nhân. Số liệu thực nghiệm sẽ kiểm chứng tính đúng đắn của các mẫu lý thuyết. Ngày nay, khi so sánh giữa thực nghiệm và lý thuyết về hàm lực thường có sự khác biệt khoảng từ hai đến bốn bậc. Bài báo trình bày một số kết quả thực nghiệm về hàm lực chuyển dời gamma sơ cấp dựa trên phản ứng 48Ti(n, 2γ)49Ti.


Từ khóa


Gamma strength function; (n, 2γ) reactionDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.1.181(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Nguyễn Đức Hòa

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin