THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG TIN MẬT BẰNG PHẦN CỨNG

Lê Văn Tùng, Nguyễn Năng Hải, Nguyễn Hồng Minh

Tóm tắt


Ngày nay với sự phát triển của Internet và những phương tiện truyền thông hiện đại, việc trao đổi thông tin mật hay riêng tư có rất nhiều cách để thực hiện. Hầu hết các nghiên cứu trước đây đều tập trung vào hình ảnh và xử lý thông tin bằng phần mềm trên máy tính. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc chèn thông tin mật vào tập tin âm thanh và đề xuất phương pháp thực hiện bằng phần cứng. Thuật toán được sử dụng là thay thế những bit có trọng số thấp nhất và hệ thống được thực hiện trên FPGA. Kết quả cho thấy khả năng hoạt động của hệ thống đảm bảo các yêu cầu của việc truyền thông tin mật


Từ khóa


FPGA; Trao đổi thông tin mật; Xử lý âm thanh; Chèn thông tin.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.1.182(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Lê Văn Tùng, Nguyễn Năng Hải, Nguyễn Hồng Minh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin