XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ CỦA ĐỈNH VÀ TÍNH DIỆN TÍCH ĐỈNH KHI KHỚP HÀM PHÔNG BẬC THANG

Mai Xuân Trung, Nguyễn Anh Hòa

Tóm tắt


Việc chuẩn năng lượng, chuẩn độ rộng và tính diện tích đỉnh có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định thông tin về đỉnh phổ hạt nhân. Có nhiều phần mềm thực hiện việc này như Genie 2000, Gamma vision…Trong bài này, chúng tôi trình bày một số thuật toán sử dụng ngôn ngữ Matlab: xác định kênh trung tâm đỉnh, độ rộng một nửa đỉnh, chọn kênh chân đỉnh để khớp hàm phông dạng bậc thang; phương sai phương pháp, sai số giá trị nội suy năng lượng và độ rộng đỉnh nhằm để thu thêm các tham số cần thiết hơn trong phép phân tích các đỉnh phổ cho người thí nghiệm dể dàng kiểm tra đánh giá kết quả mà các phần mềm trên không đề cập đến.


Từ khóa


Phân tích phổ; Hàm phông bậc thangDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.1.183(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Mai Xuân Trung, Nguyễn Anh Hòa

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin