SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CHẾ PHẨM MEN VI SINH VÀ CHẾ PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHO SINH VẬT THỦY SINH

Hoàng Việt Hậu, Nguyễn Khoa Trưởng, Nguyễn Văn Giang

Tóm tắt


Chế phẩm men tiêu hóa elacmen gồm 4 chủng vi sinh vật L. acidophillus, L. sporogenes, B. subtilis, S.cerevisiae trong 1 sản phẩm và chế phẩm xử lý môi trường biozeo gồm 5 chủng vi sinh vật Nitrobacter sp, Nitrosomonas sp, B.megaterium, B.licheniformis, B.subtilis với các chất mang thích hợp, khi thử nghiệm trên tôm giống và môi trường nước nuôi tôm có hiệu quả rõ rệt. Tỷ lệ tôm giống xuất xưởng đạt trên 50%, một số chỉ tiêu như (NH4+, NO2-, NO3-) trong môi trường nước ao nuôi tôm giống giảm và ổn định hơn so với mẫu đối chứng. Kết quả cho thấy các chủng vi sinh vật có trong chế phẩm đã phát huy được tác dụng và có ảnh hưởng lớn tới năng suất nuôi tôm.

Từ khóa


Men vi sinh; Chế phẩm xử lý môi trường; TômDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.1.184(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Hoàng Việt Hậu, Nguyễn Khoa Trưởng, Nguyễn Văn Giang

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin