THUYẾT HẬU THUỘC ĐỊA Ở VIỆT NAM

Phạm Quang Trung

Tóm tắt


Chủ nghĩa hậu thuộc địa là một lý thuyết văn hóa - văn học mới ra đời vào thập niên cuối cùng của thế kỷ XX nhưng đã có những ảnh hưởng sâu rộng với tư tưởng của nhân loại, nhất là đối với các nước từng chịu sự thống trị nặng nề về kinh tế, sâu đậm về xã hội của chủ nghĩa thực dân cũ và mới mang tính điển hình như Việt Nam. Đáng tiếc là sự giới thiệu lý thuyết quan trong này ở nước ta hiện nay còn sơ lược, phiến diện, thậm chí lầm lạc, dẫn tới việc vận dụng nó vào thực tế nghiên cứu, sáng tác, phê bình còn nhiều hạn chế. Cùng với việc phân tích, lý giải hiện trạng đó, bài báo đặc biệt tập trung đề xuất một số hướng giải quyết vừa thiết thực trước mắt vừa cơ bản lâu dài, nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, nghiên cứu văn hóa - văn chương nước nhà lên một trình độ và chất lượng mới, đáp ứng những đòi hỏi ngày một cao của dân tộc và thời đại.


Từ khóa


Chủ nghĩa hậu thuộc địa; Lý thuyết văn hóa-văn học; Việt NamDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.1.186(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Phạm Quang Trung

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin