VAI TRÒ CỦA NGUYÊN LÝ HÌNH HIỆU TRONG VIỆC HIỂU ẨN DỤ (TỪ PHỐI CẢNH CỦA NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN)

Dương Hữu Biên

Tóm tắt


Bài báo này nhằm mục đích giới thiệu Nguyên lý hình hiệu (còn được gọi là Nguyên lý phỏng hình) giúp hiểu nghĩa gián tiếp được các ẩn dụ ý niệm đưa ra như thế nào. Nó cũng là một cố gắng nhằm chứng minh rằng tại cấp độ ý niệm hóa, các ẩn dụ tạo ra cách dùng đảo ngược nguyên lý này. Để đạt được những mục đích ấy, bài báo sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu Nguyên lý hình hiệu và các thành tố của nó: việc kết chuỗi hình hiệu, tính tương cận hình hiệu, lượng hình hiệu và cách thức chúng được hiện thực hóa trong các ẩn dụ. Việc giới thiệu sẽ được bổ sung bằng các khái niệm “tính phức tạp cấu trúc” và “tính phức tạp xử lý” với tư cách là những yếu tố rất quan trọng trong việc tiếp cận Nguyên lý hình hiệu, sau đó sẽ chuyển sang trình bày tính hình hiệu trong quan hệ với ngôn ngữ, và kết thúc bằng một điển cứu cụ thể.


Từ khóa


Ẩn dụ ý niệm; Nguyên lý hình hiệu; Kết chuỗi hình hiệu; Tính tương cận hình hiệu; Lượng hình hiệu; Tính phức tạp cấu trúc; Tính phức tạp xử lý.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.1.187(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Dương Hữu Biên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin