SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG VĂN HÓA ỨNG XỬ QUA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT - NHẬT

Lê Thị Quỳnh Hảo

Tóm tắt


Ở Việt Nam cũng như Nhật Bản, văn hóa ứng xử luôn được chú ý trong hoạt động giao tiếp hàng ngày, điều này cũng thể hiện rõ nét trong kho tàng truyện cổ tích dân gian hai nước. Và trong văn hóa ứng xử ấy, bên cạnh những điểm tương đồng, truyện cổ tích Nhật Bản đem đến cho người đọc, người nghe những điều mới lạ, rất riêng biệt. Thông qua truyện cổ tích có thể thấy được văn hóa, tâm hồn, tính cách, con người Nhật Bản cùng đời sống văn hóa tinh thần, lối giao tiếp ứng xử rất riêng của họ. Góp phần vào tìm hiểu mảng đề tài này, trong bài viết chúng tôi bước đầu khảo cứu, phân tích ý nghĩa, nội dung những truyện cổ tích có liên quan đến ứng xử của người Nhật trong gia đình và những giao tiếp ngoài xã hội trong tương quan so sánh với truyện cổ tích người Việt.


Từ khóa


Văn hóa ứng xử; Truyện cổ tích; Việt Nam; Nhật BảnDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.1.188(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Lê Thị Quỳnh Hảo

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin