MỐI QUAN HỆ VỢ - CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI CHU RU Ở TỈNH LÂM ĐỒNG

Võ Tấn Tú

Tóm tắt


Bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giữa người vợ - chồng trong gia đình của người Chu ru ở Lâm Đồng trong truyền thống cũng như những biến đổi của nó hiện nay do nhiều nguyên nhân tác động đến, nhằm làm rõ đặc trưng văn hóa tộc người, góp phần làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chính sách xã hội.

Từ khóa


Đặc trưng văn hóa tộc người; Người Chu Ru; Lâm Đồng; Việt NamDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.1.189(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Võ Tấn Tú

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin