NUMERICAL METHODS OF SOLUTION OF BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR DIFFERENTIAL-ALGEBRAIC EQUATIONS OF THE SECOND ORDER

Mikhail Valeryanovich Buiaun, Nicolai Petrovich Rakhvalov, Tạ Duy Phượng

Tóm tắt


In this paper, some numerical methods for solving differential-algebraic equations of the second order are considered. We give conditions under which the algorithms are stable and converge to the exact solution of the original problem. Numerical examples are given.


Từ khóa


Linear Differential-Algebraic Equations; Boundary-Value Problem; Matrix PolynomialsDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.2.190(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Mikhail Valeryanovich Buiaun, Nicolai Petrovich Rakhvalov, Tạ Duy Phượng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin