CONTROL PROBLEMS FOR NONLINEAR VARIATIONAL EVOLUTION INEQUALITIES

Su Jin Cheon

Tóm tắt


In this paper, we deal with the approximate control-ability for the nonlinear functional differential equation governed by the variational inequality in Hilbert spaces and present a general theorems under which previous results easily follow. The common research direction is to find conditions on the nonlinear term such that control-ability is preserved under perturbation.


Từ khóa


Control-ability; Variational inequalities; Parabolic type; Regularity; Nonlinear perturbationDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.2.191(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Su Jin Cheon

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin