FARKAS-TYPE RESULTS FOR NONCONVEX SYSTEMS INVOLVING COMPOSITE FUNCTIONS WITH APPLICATIONS

Nguyễn Định, Trần Hồng Mơ

Tóm tắt


A new kind of closedness conditions (CC) is introduced. Several Farkas-type results and their characterisations for nonconvex systems involving DC and composite functions are established under/via this condition. As applications, the results are applied to get optimality conditions, duality results for classes of DC/convex problems.


Từ khóa


Alternative theorems; FarIas-type results for nonconvex systems; DC optimisation problems; Toland-Fencbel-Lagrange duality; Fenchel-Lagrange duality; Lagrange duality.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.2.194(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Nguyễn Định, Trần Hồng Mơ

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin