THE TIKHONOV REGULARISATION METHOD FOR PSEUDOMONOTONE EQUILIBRIUM PROBLEMS

Phạm Gia Hưng, Lê Dũng Mưu

Tóm tắt


We extend the Tikhonov regularisation method widely used in optimisation and variational inequalities to pseudomonotone equilibrium problems. In this case, the Tikhonov regularised sub-problems have a unique solution only in the limit, but any Tikhonov trajectory tends to the solution of the original problem that is nearest to the given guess solution. Application to multi-valued pseudomonotone variational inequality problems is discussed.


Từ khóa


Equilibrium problems; Multi-valued variational inequalities; Tikhonov regularisation; PseudomonotonicityDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.2.196(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Phạm Gia Hưng, Lê Dũng Mưu

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin