ON INEXACT TIKHONOV AND PROXIMAL POINT REGULARISATION METHODS FOR PSEUDOMONOTONE EQUILIBRIUM PROBLEMS

Phạm Gia Hưng, Lê Dũng Mưu

Tóm tắt


We investigate the inexact Tikhonov and proximal point regularisation methods for pseudomonotone equilibrium problems. In this ease, the regularised sub-problems may be not strongly monotone, even not pseudomonotone. However, any iterative sequence of the regularised sub-problems tends to the same solution of the original problem which is nearest to the starting point for the Tikhonov method.


Từ khóa


Pseudomonotone equilibrium problem; Inexact Tikhonov and proximal point methodsDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.2.197(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Phạm Gia Hưng, Lê Dũng Mưu

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin