MULTI-VALUED TIKHONOV TRAJECTORIES OF GENERAL AFFINE VARIATIONAL INEQUALITIES

Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Duy Khánh, Nguyễn Đông Yên

Tóm tắtTừ khóa


Affine variational inequality; Tikhonov regularisation; Multi-valued trajectory; Determinant; Rational functionDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.2.199(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Duy Khánh, Nguyễn Đông Yên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin