EXACT FORMULAE FOR CODERIVATIVES OF NORMAL CONE MAPPINGS TO PERTURBED POLYHEDRAL CONVEX SETS

Nguyễn Quang Huy, Jen Chih Yao

Tóm tắtTừ khóa


Perturbed polyhedral convex set; Normal cone mapping; Frechet coderivative; Mordukhovich coderivative; Active index set; FaceDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.2.200(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Nguyễn Quang Huy, Jen Chih Yao

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin