FIRST AND SECOND-ORDER OP TIMALITY CONDITIONS USING APPROXIMATIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS

Phan Quốc Khánh, Lê Thanh Tùng

Tóm tắt


We consider various kinds of solutions to nonsmooth vector equilibrium problems with functional constraints. By using first and second-order approximations as generalise derivatives we establish both necessary and sufficient optimality conditions. Our first-order conditions are shown to be applicable in many cases, where existing ones cannot be applied. The second-order conditions are new.


Từ khóa


Equilibrium problems; Optimality conditions; First and second-order approximations; Weak solutions; Firm solutions; Henig-proper solutions; Strong Henig-proper solutions; Benson-proper solutionsDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.3.202(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Phan Quốc Khánh, Lê Thanh Tùng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin