LOWER SEMI-CONTINUITY OF THE SOLUTION SET TO A PARAMETRIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM

Bùi Trọng Kiên, Nguyễn Thị Toàn, Mu Ming Wong, Jen Chih Yao

Tóm tắt


This paper studies the solution stability of a parametric optimal control problem with linear state equation, control constraints and convex cost functions. By reducing the problem to a parametric programming problem and a parametric variational inequality, we obtain the lower semi-continuity of the solution map to a parametric optimal control problem.


Từ khóa


Parametric optimal control; Solution stability; Lower semi-continuity; Variational inequalityDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.3.203(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Bùi Trọng Kiên, Nguyễn Thị Toàn, Mu Ming Wong, Jen Chih Yao

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin