CHARACTERISING SOLUTION SET OF A NONCONVEX PROGRAMMING PROBLEM VIA ITS DUAL PROBLEMS

Do Sang Kim, Tạ Quang Sơn

Tóm tắt


Using duality theory, we propose a new approach to characterise solution set of a nonconvex optimisation problem. Several characterisations of solution set of the problem are established via it s dual problems. Characterisations of solution sets of some class of convex/nonconvex optimisation problems given in several papers before can be covered. Example is given.


Từ khóa


Mixed type duality; Lagrange function; Solution setDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.3.204(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Do Sang Kim, Tạ Quang Sơn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin