FURTHER IMPROVED CRITERION FOR EXPONENTIAL STABILITY OF LINEAR SYSTEMS WITH MULTIPLE TIME DELAYS

Phan Thanh Nam

Tóm tắtTừ khóa


Exponential stability; Multiple delays; Lyapunov-Krasovskii functional; Linear matrix inequalitiesDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.3.206(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Phan Thanh Nam

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin