A FIXED POINT APPROACH TO THE FUZZY STABILITY OF A QUADRATIC-QUARTIC FUNCTIONAL EQUATION

Choonkil Park, Jung Rye Lee, Dong Yun Shin

Tóm tắt


Using fixed point method, we prove the Hyers-Ulam stability of the following quadratic-quartic functional equation f(x + 2y) + f(x - 2y) = 4f(x + y) + 4f(x - y) - 6f(x) + 2f(2y) - 8f(y) in fuzzy Banach spaces


Từ khóa


Fuzzy Banach space; Fixed point; Hyers-Ulam stability; Quadratic-quartic functional equationDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.3.207(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Choonkil Park, Jung Rye Lee, Dong Yun Shin

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin