NONLINEAR PERTURBATIONS OF POLYHEDRAL NORMAL CONE MAPPINGS AND AFFINE VARIATIONAL INEQUALITIES

Nguyễn Thành Quí

Tóm tắt


This paper establishes an upper estimate for the Frechet normal cone to the graph of the nonlinearly perturbed polyhedral normal cone mappings in finite dimensional spaces. Under a positive linear independence assumption on the normal vectors of the active constraints at the point in question, the result leads to an upper estimate for values of the Mordukhovich coderivative of such mappings. On the basis, new results on solution stability of parametric affine variational inequalities under nonlinear perturbations are derived.


Từ khóa


Polyhedral normal cone mapping; Nonlinear perturbation; Frechet normal cone; Limiting normal cone; Mordukhovich coderivative; Estimate; Parametric affine variational inequalityDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.3.208(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Nguyễn Thành Quí

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin