A NEW SCALARIZING APPROACH AND THE SEMICONTINUITIES OF THE SOLUTION MAPPING OF A PARAMETRIC VECTOR QUASI-EQUILIBRIUM PROBLEM

Phạm Hữu Sách, Lê Anh Tuấn

Tóm tắt


This paper gives sufficient conditions for the upper and lower semicontinuities of the solution mapping of a parametric vector quasi-equilibrium problem with moving cones. We use a new scalarizing approach quite different from traditional linear scalarization approaches. The main tool of this paper is a new notion of nonlinear scalarization function which is a generalised version of the Gerstewitz function applied to set-valued maps.

Từ khóa


Nonlinear scalarization function; Traditional linear scalarization approachesDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.3.209(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Phạm Hữu Sách, Lê Anh Tuấn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin