SOME ITERATIVE METHODS FOR QUASI-EQUILIBRIUM PROBLEMS

Jean Jacques Strodiot, Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Văn Hiền

Tóm tắt


In this paper we present two new extensions of Korpelevich's extragraclient method for solving the scalar Quasi-Equilibrium Problem (QEP) in Euclidean space. In both extensions we replace the second orthogonal projection in the correction step of the extragradient method by an Armijo linesearch adapted to (QEP). We show that in both extensions we obtain, under mild conditions and without a Lipschitz condition, the global convergence of our iterative methods for computing a quasi-equilibrium solution.


Từ khóa


Scalar Quasi-Equilibrium Problem; Extragradient methodDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.3.210(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Jean Jacques Strodiot, Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Văn Hiền

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin