CONVERGENCE RATE OF THE PHAM DINH-L E THI'S ALGORITHM FOR THE TRUST-REGION SUBPROBLEM

Hoàng Ngọc Tuấn

Tóm tắt


We obtain sufficient conditions for the linear convergence of the iterative sequences produced by the Pham Dinh-Le Thi Algorithm for the trust-region sub-problem. In addition, we give two examples to show that, if the sufficient conditions are not satisfied, then the DCA sequences may not be linearly convergent.


Từ khóa


Trust-region subproblem; KKT point; Lagrange multiplier; DCA sequence; Convergence rateDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.3.212(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Hoàng Ngọc Tuấn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin