ON THE CONCEPT OF GENERALISED ORDER OPTIMALITY

Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Đông Yên

Tóm tắt


The main results of this paper include a detailed analysis of the notion of generalised order optimality and some sufficient conditions for a point satisfying the necessary optimality condition [2, 3, Theorem 5.59] to be a generalised order solution of the optimisation problem under consideration.


Từ khóa


Generalised order optimality; Pareto efficiency; Slater efficiency; Necessary optimality condition; Sufficient optimality conditionDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.2.3.213(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Đông Yên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin