HỘI TỤ VÀ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC DÒNG CÂN BẰNG GIAO THÔNG

Trần Trịnh Minh Sơn

Tóm tắt


Bài báo sử dụng khái niệm hội tụ biến phân của hàm thực của hai nhóm biến, được đề xuất bởi Jofre và Wets (Math. Program., Ser. B, 116:275-295, 2009), để đưa ra điều kiện đủ cho hội tụ và ổn định của các dòng cân bằng khi hàm giá và nhu cầu của mạng giao thông bị nhiễu.

Từ khóa


Mạng giao thông; Dòng cân bằng; Hội tụ biến phân; Hàm thực của hai nhóm biến; Điểm minsupDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.0.0.214(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Trần Trịnh Minh Sơn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin